Naam: Robin Kamphuis 

Opleiding: International Business Administration

Lid sinds: 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naam:
  Sander C. B. van den Berg 

Opleiding: Technische Bedrijfskunde

Lid sinds: 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: 
Robin van Zutphen (Praeses)

Opleiding: Biomedical Engineering

Lid sinds: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Tim M. Paquaij 

Opleiding: Biomedical Engineering

Lid sinds: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Frank G.A. Ruempol (Quaestor)

Opleiding: Creative Technology

Lid sinds: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Bart Beermann (ab Actis)

Opleiding: Technische Bedrijfskunde

Lid sinds: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Tarek Sakhi

Opleiding: Business Information Technology

Lid sinds: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Delano L. Alberto

OpleidingTechnische Bedrijfskunde

Lid sinds: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Miguel Welter

Opleiding: International Business Administration 

Lid sinds: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: 'Manuel' A.G.E. Matrone

Opleiding: Industrial Design Engineering

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Robbert Jan Walman

Opleiding: Mechanical Engineering

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Maurits S. Barkel

Opleiding: Technische Geneeskunde

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Mart H.T. Winkels

Opleiding: Bouwtechnische Bedrijfskunde

Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Menno B. de Haan

Opleiding: Industrial Design

Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Sem Vink
Opleiding: Management, society & technology
Lid sinds: 2022

Naam: Bas Zutt
Opleiding: Electrical Engineering
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Maurits R. Weenink
Opleiding: 
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Stijn E.H. Thomassen
Opleiding: Gezondheidswetenschappen
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  "Dirk"  'Yunojongste' Diederik R.C. Thijssen
Opleiding: Gezondheidswetenschappen
Lid sinds: 2022