Naam: Frank G.A. Ruempol

Opleiding: Business and Information Technology

Lid sinds: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Miguel Welter (ab Actis)

Opleiding: International Business Administration 

Lid sinds: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: 'Manuel' A.G.E. Matrone

Opleiding: Industrial Design Engineering

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Robbert Jan Walman (Quaestor)

Opleiding: Mechanical Engineering

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Maurits S. Barkel (Praeses)

Opleiding: Technische Geneeskunde

Lid sinds: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Mart H.T. Winkels

Opleiding: Bouwtechnische Bedrijfskunde

Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Menno B. de Haan

Opleiding: Industrial Design

Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Sem Vink
Opleiding: Management, society & technology
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Bas Zutt
Opleiding: Electrical Engineering
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Maurits R. Weenink
Opleiding: 
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Stijn E.H. Thomassen
Opleiding: Gezondheidswetenschappen
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  "Dirk D.R.C. Thijssen
Opleiding: Gezondheidswetenschappen
Lid sinds: 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  Pelle E. Molewijk
Opleiding:  Dierentuin
Lid sinds: 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  Nino L. Di Prima

Opleiding: Gezondheidswetenschappen
Lid sinds: 2023

Naam:  Carlo F. de Boritto
Opleiding: Computer Science
Lid sinds: 2023

Naam:  Jonathan F. de Slik  'Yunojongste' 
Opleiding: Technische Geneeskunde
Lid sinds: 2023